The Tolman Collection: New York

TAMEKANE, Yoshikatsu (b.1959)